مربوط به مبحث هفتم

مبحث هفتم مقررات ملّي ساختمان «پي و پي سازي» براي اولين بار در مرداد ماه 1369 منتشر شد. از آنجا كه اساساً موضوع مهندسي ژئوتكنيك به علت پيچيدگيها و عدم شناساييهايي كه در زمين موجود است، مانند ساير گرايشهاي مهندسي عمران در چارچوب آييننامه و مقررات به راحتي نميگنجد، متن اوليه اين مبحث مختصر و در حد بيان تعاريف كلي عنوان شده بود. در ويرايش بعدي كه در سال 1388 منتشر شد، عليرغم گسترش قابل توجه مطالب نسبت به ويرايش قبلي، اما اعداد و ارقام محدودههاي طراحي مانند ضرايب اطمينان و حدود مجاز بهرهبرداري ارائه نگرديد. با توجه به پيشرفتهايي كه در اين گرايش مهندسي پيش آمده، اعتقاد اعضا كميته بر آن بوده است كه لازم است اعداد و ارقام مورد نياز طراحان را تا حد بيشتري مطرح نمود و لذا ويرايش حاضر با گسترش نسبتاً وسيعي در مقايسه با متن قبلي روبروست كه اميد است مورد استفاده مهندسان قرار گيرد.

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث ششم

سازه بتنی

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث دهم

سازه بتنی

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث نهم

سازه بتنی