مربوط به مبحث دهم

وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد. مقررات ملی ساختمان کشور بی شک یکی از کاملترین و موثرترین مقررات بومی موجود و لازم الاجرا در میان کشورهای منطقه میباشد که حاصل تلاش اساتید، صاحبنظران و حرفه مندان صنعت ساختمان طی سالهای متمادی در کشورمان است. در سالهای اخیر مقررات ملی ساختمان گامهای مؤثری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و مقاومت بناها و ساماندهی و استانداردسازی ،مصالح روشهای طراحی و ساخت و کاهش هزینه های مصرف انرژی، محیط زیست ایمنی، بهداشت و آسایش و رفاه استفاده کنندگان داشته است. در این راستا پایش مستمر بازخوردهای مقررات ملی ساختمان در زمینه های گوناگون پس از انتشار آن، و برنامه ریزی جهت بازنگری و رفع نقایص موجود و ارتقای مداوم محتوای آن از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی است. مقایسه کیفیت ساختمانها خصوصا از لحاظ سازه ای در سالهای اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها است. در هر حال باید به کلیه دست اندرکاران صنعت ساختمان متذکر شوم در کنار رعایت مقررات و آیین نامه ها پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و وجدان کاری مهمترین ضامن در پیشبرد اهداف و اصول فنی و حرفه ای در این صنعت می باشد.

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث هفتم

سازه بتنی

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث ششم

سازه بتنی

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث نهم

سازه بتنی