مربوط به مبحث نهم

وجود استانداردها و آييننامههاي ملي در هر كشور نشانه رشد و توسعه آن كشور است. سالهاست كه در ايران براي تهيه و تدوين دستورالعماها و آييننامهها در زمينههاي مفتلن فني و مهندسي كوشش شده است و آييننامه بتن ايران آبا يكي از اين دستاوردهاست. هدف اصلي از تهيه هر آييننامه ارايه مدموعهاي از ضوابط و مقررات است كه با كم آنها بتوان به تحليا مسايا مربوط پرداخت، و همانطور كه در ابتداي متن آييننامه آمده : هدف اين آييننامه ارايه دداقا ضوابط و مقرراتي است كه با رعايت آنها ميزان مناسبي از ايمني، قابليت بهرهبرداري و پايايي سازههاي موضوع آييننامه تامين ميشود. در مورد اين آييننامه بايد به نكات زير اشاره كرد: - در تدوين آييننامه، شرايط اقليمي كشور، سهولت استفاده و رعايت جديدترين روشهاي تحليا و طرادي مورد نظر بودهاند. - مبحث اول آييننامه با عنوان كليات و ساختمانهاي متعارف شاما دو بفش زير است: بفش اول، كليات، مصال و مسايا اجرائي كه شاما نه فصا است. بفش دوم، اصول تحليا و طرادي كه شاما يازده فصا ميباشد و شرآ آن در فهرست مندرجات آمده است. - مبحث دوم آييننامه با عنوان سازههاي خاص شاما بفشهايي است كه شرآ آنها در آينده مشف خواهد شد.

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث هفتم

سازه بتنی

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث ششم

سازه بتنی

مقررات ملی ساختمان

مربوط به مبحث نهم

سازه بتنی